Пошук

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КНП "ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ЛІКАРНЯ" ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 30.04.2021 14:42
Кількість переглядів: 702

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО КОНКУРСУ

НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КНП "вЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ЛІКАРНЯ" вЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ кАХОВСЬКОГО РАЙОНУ хЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фото без опису

Оголошується повторний конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства  «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Частина 9 статті 16 Основ  Законодавства України про охорону здоров'я, постанова Кабінему Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», Статут КНП «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області, затверджений рішенням ІV сесії Верхньорогачицької селищної ради 8 скликання від 21.01.20201 року № 65, рішення V сесії восьмого скликання  Верхньорогачицької селищної ради від 03.03.2021 року № 120 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства  «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області»,  рішення VІ сесії восьмого скликання  Верхньорогачицької селищної ради від 16.03.2021 року № 165 «Про утворення постійно діючої комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства  «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області.

Скорочене найменування підприємства: КНП «Верхньорогачицька лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: Україна, Херсонська область, смт Верхній Рогачик, вулиця Успенська, будинок 35, поштовий індекс – 74402.

Основні види діяльності: 

код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів;

код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.

Фінансовий план підприємства на 2021 рік: 6,3 млн. грн.

Статут КНП «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області затверджено рішенням ІV сесії восьмого скликання Верхньорогачицької селищної ради від 21.01.2021 р. № 65 (додається).

Комунальне некомерційне підприємство «Верхньорогачицька лікарня» Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області (далі – Підприємство) є багатопрофільним медичним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом. 

Основною метою діяльності Підприємства є: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Структура підприємства:

 • Адміністративно-управлінський відділ;
 • Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;
 • Лікувально-профілактичні та діагностичні підрозділи;
 • Підприємство у своєму закладі може мати і інші структури, які створюються відповідно до вимог Статуту та діючого законодавства.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі особисто або поштою:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова мотиваційна заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, копія сертифіката лікаря-спеціаліста, копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров'я, копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості;
 9. медична довідка про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду згідно з додатком 3;
 11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваденої на виконання фукнцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статтім 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетенції і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п'ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров'я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

- стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорону здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу охорони здоров’я на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування (розвитку) закладу охорони здоров’я протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу охорони здоров’я і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу охорони здоров’я;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу охорони здоров’я.

Умови оплати праці:

Посадовий  оклад, надбавки та підвищення генерального директора розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”  (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з 05.05.2021 року.

Кінцевий термін прийняття документів 03.06.2021 року до 17.00 год.

Документи приймаються за адресою: вул. Ювілейна, буд. 52, смт. Верхній Рогачик, Херсонська область, приміщення адміністративної будівлі Верхньорогачицької селищної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (05545) 5-14-40, е-mаіl: possovetvrog@ukr.net

Про час проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь